Condicions generals de venda i contractació

Generalitats


Per a poder comprar és necessari el seu registre previ com a Usuari de la Web i per aquest motiu ha d’acceptar, sense reserves, les presents Condicions Generals de contractació i venda. El fet d’ignorar o desconèixer les Condicions Generals, no eximeix a cap Client del seu compliment.


El registre a “CARNS J&J” és totalment GRATUÏT i s’ofereix en qualitat de Prestació de Serveis sense contraprestació econòmica. El Registre suposa, per part del Client, l’acceptació plena i sense reserves de les condicions exposades.


Per la present el Client autoritza el tractament de les seves dades en el marc de la gestió diària, les seves relacions jurídiques i comercials. Igualment s’informa el Client que li assisteixen els drets accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les dades en virtut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. Per a exercitar aquests drets podrà dirigir-se a “CARNS J&J”, Passeig de Sant Joan Bosco, 59, 08017 de Barcelona, per email a jjcarns-97@hotmail.com o mitjançant el següent formulari web www.carnsjj.com/derechos.Seguretat


CARNS J&J” de conformitat amb el que es disposa en la “Llei dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic” (LSSIce), té el deure de retenir totes les dades de trànsit relatius a comunicacions electròniques, per un període màxim de dotze mesos, imprescindibles per a identificar l’origen en el moment en què es va iniciar la prestació del servei. En cap cas, l’obligació de retenció de dades afectarà el secret de les comunicacions.


CARNS J&J” rep les adreces IP de tots els Usuaris pel fet que aquestes són enviades pels navegadors cada vegada que sol·liciten accés a les nostres pàgines. Aquestes adreces IP es guarden per seguretat en els nostres arxius de Log, quedant a la disposició de les autoritats competents tal com estableix la Llei per a, en el seu cas, identificar l’autor o autors de determinats fets il·legals. La informació que es guarda en aquests Logs és l’adreça IP i la data i hora de cada petició realitzada al nostre Servidor amb la finalitat de, a més de l’anteriorment descrita, analitzar tendències, administrar el sistema i recollir informació amb finalitats estadístics.


CARNS J&J” té contractat un servei de comerç segur en Internet que comprova la validesa de la targeta. L’intercanvi d’aquestes dades entre el client i la botiga en línia es troba encriptat mitjançant una passarel·la amb la seva Entitat Financera sota el protocol SSL (Secure Sockets Layer). La informació relativa a la seva targeta de crèdit no resideix ni es transmet als nostres servidors, sent un tràmit realitzat per complet en la Web de la seva Entitat Financera, romanent així a resguard de possibles intrusos.Facturació


Així mateix, en virtut del que s’estableix en l’article 17 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat mitjançant Reial decret 1.619/2012, de 30 de novembre, “CARNS J&J SARRIÀ, SL”, amb NIF: B62831763, i domicili en Passeig de Sant Joan Bosco, 59, 08017 de Barcelona, autoritza que pugui remetre-li factures i altres documents mitjançant la utilització de mitjans electrònics.


Tal com es recull en el Reial decret abans esmentat, els documents enviats electrònicament tenen la mateixa validesa legal que els documents impresos, sempre que es mantinguin en el format en el qual van ser generats electrònicament.


El Client expressa la seva conformitat a la utilització del format PDF que serà l’utilitzat per “CARNS J&J”, manifestant que disposa dels mitjans informàtics necessaris a aquest efecte. De la mateixa forma s’estableix com a mitjà per a la recepció de factures el Correu electrònic aportat en el moment de registrar-se com a informació de caràcter obligatori.


Mitjançant l’acceptació de les condicions, les parts exclouen l’enviament de les mateixes en format paper, excepte sol·licitud expressa que ha de dirigir a “CARNS J&J”.Codis d’usuari i contrasenya


L’acceptació de les presents Condicions Generals, implica que el Client serà el responsable de la gestió del seu compte d’accés i contrasenya amb els quals se li concedeix accés al lloc web de “CARNS J&J” www.carnsjj.com. Les presents Condicions s’apliquen en complement a les condicions de Comerç Electrònic.


El Client serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu codi d’Usuari i contrasenya del seu compte per a accedir al contingut de la Web www.carnsjj.com, sent també únic responsable de totes les activitats que ocorrin amb el seu Usuari o Compte. El Client es compromet a notificar immediatament qualsevol ús no autoritzat del seu compte o de qualsevol altra violació de seguretat. “CARNS J&J” no serà responsable per cap pèrdua o mal que resulti de la perduda del compte o del seu ús sense autorització del titular d’aquesta.


Qualsevol persona que actuï utilitzant les claus d’accés d’un Client de “CARNS J&J”, ja sigui un col·laborador, encarregat, etc., es considerarà com a representant del Client i amb poders suficients per a actuar com a tal i vincular-li.Condicions concretes


Així mateix “CARNS J&J” es reserva el dret a anul·lar en qualsevol moment tant les operacions com el compte del Client.


El Client es compromet a utilitzar la informació rebuda de manera confidencial i per a fins estrictament propis i a abstenir-se de distribuir o reproduir, en tot o en part, i de qualsevol forma, aquesta informació.


CARNS J&J” es reserva el dret a modificar la seva llista de preus i ofertes sense previ avís, i les comandes s’acceptaran amb reserva d’una possible modificació en el preu si es detecten errors tipogràfics o de qualsevol altre tipus.


En el preu, excepte esment exprés, no s’inclouen les despeses de transport, manipulació, impostos i altres taxes o despeses suplementàries. Aquestes despeses seran a càrrec del Client.


No obstant això, l’anterior, en la factura que “CARNS J&J” emeti, es prendrà com a base la tarifa en vigor en el moment del subministrament, amb independència del preu indicat amb anterioritat.


Els terminis previstos per al lliurament del material són merament informatius, no sent vinculants per a “CARNS J&J”. Excepte acord exprés per escrit amb “CARNS J&J”, el Client no tindrà dret a sol·licitar l’anul·lació d’una comanda o qualsevol indemnització, inclosa la devolució dels ports, en el cas que es produeixi un retard en el lliurament del producte, a causa de circumstàncies alienes a la voluntat de “CARNS J&J”. El Client no podrà negar-se a pagar el preu dels productes ja lliurats quan es produeixi, per part de “CARNS J&J”, el subministrament parcial d’una comanda.Transport


La compra de qualsevol producte implica el consentiment perquè les seves dades personals siguin facilitats a l’empresa transportista amb la qual tracti a cada moment “CARNS J&J”


El risc per pèrdua i/o danys en el trasllat de la mercaderia contractada transmet la Responsabilitat a l’empresa Transportista.


És condició indispensable que l’en moment de la recepció de la mercaderia s’indiqui, en el propi albarà que se signa al transportista, qualsevol incidència que pugui haver-hi relativa a l’estat de la mercaderia, la de l’embalatge, nombre d’embalums o qualsevol altra informació que pogués ser indicativa d’anomalies en l’enviament. És imprescindible que es comuniqui per fax o correu electrònic a “CARNS J&J” aquesta incidència en un termini màxim de 24 hores des de la recepció del material, amb la finalitat de poder actuar en cas de ser necessari.Lliurament i terminis


Els packs dels quals disposem consisteixen en productes molt limitats, a vegades poden resultar productes personalitzats i confeccionats a mesura per a cada consumidor. És per això que els terminis de lliurament són variables i de forma estàndard oscil·len entre els 10 i 15 dies hàbils, fins que el client rep el pack. Per a qualsevol dubte sobre el lliurament de la comanda podrà dirigir-se jjcarns-97@hotmail.com.Dret de desistiment


El Client, a partir de la recepció del Producte, disposarà d’un termini de 14 dies naturals per a exercitar enfront de “CARNS J&J” el seu desistiment o revocació de conformitat amb la normativa de vendes a distància regulada en el Text Refós de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris. Transcorregut aquest termini, els productes seran considerats com a conformes i acceptats pel Client sense reclamació possible. El dret haurà d’exercitar-se enfront de “CARNS J&J”, preferiblement per correu electrònic a jjcarns-97@hotmail.com. En l’exercici s’hauran d’incloure les següents dades:


1) Número de la factura de compra

2) Nom i cognoms del client

3) Número de referència del Producte

4) Nombre d’unitats la devolució de les quals se sol·licita


En rebre aquesta informació, “CARNS J&J” es reserva el dret d’autoritzar o no la devolució sol·licitada (RMA) depenent de l’estat del producte. Només s’acceptarà la devolució del Producte si es donen les següents circumstàncies:


  1. En tractar-se de productes alimentaris, que el Client retorni el Producte sense obrir

  2. Que el Client retorni el Producte en el mateix estat en què li va ser lliurat, és a dir en el seu embalatge d’origen i sense inscripció del Client.

c) Que en l’etiqueta d’enviament aparegui clarament el número de devolució (RMA), obtingut del departament d’atenció al Client (mai sobre l’embalatge).


Si en recepcionar un producte es comprova que aquest no compleix els requisits del RMA, es retornarà al Client a ports deguts. El Client, a partir de l’acceptació del Producte, disposarà d’un termini de 7 dies per a enviar a “CARNS J&J”, per correu electrònic o certificat, qualsevol reclamació concernent a les factures.


En qualsevol cas l’usuari assumirà les despeses de transport i devolució del producte que es poguessin generar i, en el seu cas, indemnitzar pels desperfectes de l’objecte de compra, tot això sense la consideració de penalitat i amb excepció del valor del producte que seria reintegrat al més aviat possible.


Exclusió del dret de desistiment:


  • No ha d’haver-se utilitzat ni obert l’embalatge original.

  • S’ha de conservar l’etiqueta original.

  • Ha de retornar-se en l’embolcall original

  • Que no es tracti d’un producte consumible, ni gastronòmic, així com aquells productes que siguin personalitzats.


Segons l’article 103-Excepcions al dret de desistiment, del Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, tots els productes personalitzats que “CARNS J&J” ofereix, el dret de desistiment no serà aplicable als productes personalitzats.Canvis del producte:


Només es permeten canvis de productes per un error de l’etiquetatge o fallada en el producte original. Per a fer-ho haurà d’enviar-se un correu electrònic a jjcarns-97@hotmail.com, en el qual s’indiqui la comanda, i nom, així com el producte en el qual està interessat en què es faci el canvi. Rebrà la conformitat de la disponibilitat segons l’estoc del producte.Garantia


Segons l’article 120, del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el termini per a les faltes de conformitat és de dos anys. Així mateix també serà aplicable la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la defensa dels consumidors i usuaris.


En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari haurà d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.


Si abans dels 14 dies naturals de termini de desistiment, des del lliurament del producte, l’usuari detectés algun defecte, podrà dirigir-se a “CARNS J&J” per correu electrònic a jjcarns-97@hotmail.com, per a la tramitació del canvi simple del producte, sempre que la garantia del fabricant prevegi tal mesura, en cas contrari se li facilitaran les dades de contacte del servei tècnic del fabricador o servei tècnic oficial.


Si passats els 14 dies naturals de termini de desistiment des del lliurament del producte, l’usuari detectés algun defecte, podrà dirigir-se a “CARNS J&J” per correu electrònic a jjcarns-97@hotmail.com, perquè li faciliti les dades de contacte del servei tècnic del fabricador o servei tècnic oficial.Responsabilitats


CARNS J&J” no està obligat a indemnitzar a l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns d’altri al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provenen o que provinguin d’una deterioració, o pèrdues de dades gravades per l’usuari. Els ports de tornada per a productes defectuosos dins del període de garantia són per compte del Client ja que el fabricant no inclou dins de la garantia el cost dels ports d’enviament del material.


Si el Client prova l’existència d’un incompliment o compliment defectuós del Contracte imputable a “CARNS J&J”, s’acorda expressament que la seva responsabilitat es limitarà a la devolució de l’import pagat pel Client i a l’acceptació de la devolució del producte motivat per l’incompliment, establint les parts la possibilitat optativa que “CARNS J&J” pugui remetre en un segon enviament el producte contractat i en cas d’impossibilitat, s’entendrà rescindit el contracte de venda.


El termini concedit per al pagament s’entendrà automàticament vençut per als Productes ja lliurats i no estarà “CARNS J&J” obligat a lliurar els Productes pendents de lliurament, quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:


a) Una sol·licitud del Client d’ajornament en el pagament

b) Si es descobreix que el Client és insolvent

c) Si existeix alguna factura vençuda impagada pel Client


Si es produeix una d’aquestes situacions, “CARNS J&J” podrà exigir immediatament el pagament del que és degut i resoldre les operacions en tràmit, amb la simple notificació al Client, per escrit, sense que per això el Client tingui dret a cap indemnització.


Mentre el Client no hagi pagat totalment el preu i totes les quantitats degudes a conseqüència de la venda, el Producte es considerarà propietat de “CARNS J&J”, amb tots els drets inherents. El Client serà considerat dipositari dels Productes i haurà d’emmagatzemar-los a part, identificant-los clarament.


Si prèviament al pagament total dels Productes, fos el client objecte en els seus béns de qualsevol embargament o trava, en la diligència d’embargament es farà constar expressament que aquests són propietat de “CARNS J&J”. Si, malgrat això, fossin embargats, facilitarà l’exercici per part de “CARNS J&J”, de la pertinent terceria de domini, les despeses del qual correran a compte del Client.Formes de pagament


Targeta de crèdit, quan s’inclouen les dades de la targeta en la web, aquests s’encripten automàticament i la passarel·la de pagament segur enllaça directament amb el banc per a realitzar el cobrament de manera segura.


Pay pal: si s’utilitza aquest mitjà de pagament s’atendrà la forma i condicions que pay pal ofereix per a l’ús dels seus serveis, s’haurà d’accedir a les seves polítiques i condicions.Legislació i Fur


El dret aplicable a aquestes condicions generals de venda, així com a qualsevol controvèrsia relativa al contracte actual, serà el dret espanyol. Qualsevol controvèrsia que es derivi del contracte actual se sotmetrà exclusivament als Jutjats i Tribunals espanyols.


En el cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d’Espanya, o que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona (Espanya).


Les presents comprenen el contingut de la Llei del Comerç Electrònic, Llei del Comerç del Minorista i Reial decret sobre contractació telefònica i electrònica entre altres disposicions relacionades.


CARNS J&J SARRIÀ, SL”

Tots els drets reservats